AVG

 • Google Analytics
 • Facebook Pixel
 • Hotjar Tracking
 • LinkedIn Insight
 • Privacy Policy
 • Cookie Policy
 • Verkoopsvoorwaarden

Google Analytics

Facebook Pixel

Hotjar Tracking

LinkedIn Insight

Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING MAGENTA NV

Deze privacyverklaring omschrijft de verwerking van persoonsgegevens van klanten en prospecten door de verwerkingsverantwoordelijke Magenta NV, met maatschappelijke zetel te Gistelsesteenweg 676, 8200 Brugge ondernemingsnummer 0441.616.551, info@magenta.be, tel: 050/39 19 03 (hierna “Magenta” of “wij”). Magenta treedt op als de verwerkingsverantwoordelijke voor verwerking van persoonsgegevens van eigen klanten en prospecten.

Deze verwerkingen vinden onder meer plaats als wij met klanten, prospecten en hun klanten in contact treden via onze website (www.magenta.be), via e-mail, social media of op andere wijze.

Gelieve deze privacyverklaring door te nemen om meer informatie te krijgen over onder andere welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden en wat uw rechten in dit verband zijn.

Door met Magenta in contact te treden en/of door gebruik te maken van onze diensten, erkent u deze privacyverklaring te hebben gelezen.

OVERZICHT
 1. Toepasselijke wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens.
 2. Categorieën persoonsgegevens, doeleinden en rechtsgrond voor de verwerking.
 3. Profilering.
 4. Bron van de persoonsgegevens
 5. Ontvangers van persoonsgegevens.
 6. Bewaartermijn.
 7. Rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
 8. Wijziging van de privacyverklaring.

 

1. TOEPASSELIJKE WETGEVING VOOR DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Voor de toepassing van deze verklaring hebben begrippen zoals “persoonsgegevens”, “verwerkingsverantwoordelijke”, “verwerken”, betrokkene” de betekenis die daaraan wordt gegeven in de toepasselijke wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens zijnde de Verordening 2016/679 van het Europees parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46 EG en de Belgische wetgeving tot uitvoering van deze Verordening (hierna “Toepasselijke privacywetgeving”).

2. CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS, DOELEINDEN EN RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, voor welke doeleinden wij die verwerken en wat daarbij telkens de toepasselijke juridische basis (rechtsgrond) is.

Categorieën persoonsgegevens Doeleinden van de verwerking Rechtsgrond
Identificatiegegevens van klanten (naam, voornaam, bedrijf, e-mailadres, telefoonnummer, facturatiegegevens) Klantenbeheer, bijvoorbeeld voor onze administratie, bestellingen, uitvoering van de opdracht, facturatie. Noodzaak voor uitvoering overeenkomst
  Know your customer Gerechtvaardigd belang van Magenta om haar klantenbestand te kennen.
  Verdediging in rechte en debiteurenbeheer Gerechtvaardigd belang van Magenta om haar belangen als onderneming te verdedigen.
  Boekhouding Wettelijke verplichting
Identificatiegegevens van prospecten (naam, voornaam, bedrijf, e-mailadres, telefoonnummer) Prospecting Gerechtvaardigd belang van Magenta om haar klantenbestand uit te breiden.
Elektronische contactgegevens van klanten Direct marketing voor eigen producten en diensten van Magenta aan klanten Gerechtvaardigd belang van Magenta
Elektronische contactgegevens van prospecten Direct marketing aan prospecten Toestemming
Voorkeuren en interesses in het kader van direct marketing per e-mail Profilering Gerechtvaardigd belang om direct marketing toe te spitsen op de voorkeur van de klant of prospect.

Indien de verwerking of de verstrekking van persoonsgegevens zoals hierboven omschreven een wettelijke of contractuele verplichting is dan wel een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten, dan kan een weigering om de persoonsgegevens mee te delen ertoe leiden dat wij geen overeenkomst met u kunnen sluiten en/of de dienst niet kunnen leveren.

3. PROFILERING

Bij het versturen van direct marketing per elektronisch bericht of advertising via online kanalen, gaat Magenta na wat uw voorkeuren zijn zodat de berichten die we naar u sturen zo relevant mogelijk zijn. Concreet zou dit bijvoorbeeld betekenen dat we vaststellen dat u “geïnteresseerd bent in onze projecten voor Stad Brugge”, en dat we u bijgevolg meer informatie in dit verband opsturen.

4. BRON VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Magenta verkrijgt uw persoonsgegevens als u met ons in contact treedt, hetzij via de website, via e-mail, social media, telefonisch of op andere wijze.

5. ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS

Magenta kan uw persoonsgegevens doorgeven aan derden die in onze opdracht bepaalde diensten verrichten, waaronder:

Boekhouders
Freelancers..
Andere partners die zorgen voor de uitvoering van een opdracht.

6. BEWAARTERMIJN

Wij houden de persoonsgegevens niet langer bij dan nodig in functie van de doeleinden waarvoor ze verzameld worden (zie schema hierboven). In bepaalde gevallen zijn wij echter wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens langer bij te houden.

7. RECHTEN MET BETREKKING TOT DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

U heeft overeenkomstig de Toepasselijke privacywetgeving volgende rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door Magenta:

I. RECHT VAN TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS;

U heeft het recht om informatie te krijgen over of er al dan niet persoonsgegevens over u verwerkt worden, en waar dit het geval is om hiervan een kopie te verkrijgen.

II. RECHT VAN VERBETERING VAN UW PERSOONSGEGEVENS;

U heeft het recht om onvolledige, foutieve of verouderde persoonlijke gegevens te laten verwijderen of verbeteren. Als u meent dat persoonsgegevens die wij over u bijhouden onvolledig, onjuist, ongepast of verouderd is, laat het ons dan weten via info@magenta.be.

III. RECHT VAN WISSING VAN UW PERSOONSGEGEVENS;

U heeft het recht om in bepaalde gevallen wissing van de u betreffende persoonsgegevens te verkrijgen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens op toestemming is gebaseerd en u uw toestemming hebt ingetrokken of wanneer uw persoonsgegevens ten onrechte zijn verwerkt.

IV. RECHT VAN BEPERKING VAN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS;

U heeft het recht om in bepaalde gevallen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens te beperken. Dit kan bijvoorbeeld wanneer de persoonsgegevens volgens u niet correct zijn en dit gedurende de periode die wij nodig hebben om de juistheid van deze persoonsgegevens na te gaan; of wanneer de verwerking onrechtmatig is maar u de persoonsgegevens niet wil laten wissen;

V. RECHT VAN BEZWAAR TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS;

U heeft het recht om in bepaalde gevallen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer de verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang.

VI. RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID VAN UW PERSOONSGEGEVENS;

U heeft het recht om in bepaalde gevallen de u betreffende persoonsgegevens, die u zelf aan Magenta hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen, en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

VII. RECHT OM U TE VERZETTEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS VOOR DIRECT MARKETING DOELEINDEN;

U kan zich te allen tijde verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden (met inbegrip van de profilering die hiermee verband houdt).

VIII. RECHT OM UW TOESTEMMING TE ALLEN TIJDE IN TE TREKKEN

Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens op toestemming is gebaseerd, heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan;

IX. RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN BIJ EEN GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT.

U heeft het recht om overeenkomstig de Toepasselijke Privacywetgeving een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit.

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, dan dient u contact op te nemen met Magenta via info@magenta.be. We zullen uw verzoek beantwoorden overeenkomstig de Toepasselijke Privacywetgeving.

8. WIJZIGING VAN DE PRIVACYVERKLARING

Magenta behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. De datum van laatste wijziging vindt u steeds bovenaan dit document. In geval van materiële wijzigingen aan deze privacyverklaring zullen wij u een kennisgeving per e-mail sturen.

Cookie Policy

Cookieverklaring Magenta
Datum laatste wijziging: 1 februari 2019.

1. Over deze Verklaring

Deze Cookieverklaring (hierna de “Verklaring”) legt uit hoe met maatschappelijke zetel te Gistelsesteenweg 676 te 8200 Brugge, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen met nummer BE 0441.616.551,
E. info@magenta.be, T. +32 (0)50 39 19 03 (hierna de “Onderneming”, “we/wij” of “ons”) gebruik maakt van cookies en gelijkaardige technologieën om u te herkennen wanneer u onze website bezoekt op www.magenta.be (hierna de “Website”).

In deze Verklaring leggen we u uit wat cookies precies zijn, waarom we ze gebruiken en wat uw rechten om het gebruik ervan te beheren

Voor zover door gebruik van cookies ook persoonsgegevens (zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming) over u verzamelen, verwerken wij die conform de bepalingen van de Privacyverklaring en deze Cookieverklaring.

Gelieve deze Verklaring grondig na te lezen. Indien u vragen heeft, kan u met ons contact opnemen via info@magenta.be.

2. Wat zijn “cookies en gelijkaardige technologieën”?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiel apparaat worden geplaatst wanneer u een website bezoekt. Cookies worden vaak gebruikt om de kwaliteit en functionaliteit van websites te verbeteren alsook om informatie te verzamelen over het gebruik van de website.

Er bestaan verschillende soorten cookies. De zogenaamde “eerste partijcookies” worden geplaatst door de eigenaar van de website (de Onderneming) worden genoemd. Cookies die door andere partijen geplaatst worden, noemt men “derde partijcookies”. Door gebruik te maken van derde partijcookies kunnen bijvoorbeeld functionaliteiten van derde partijen op of via de website beschikbaar gesteld worden (bv. Interactieve content). Deze derden kunnen mogelijks ook informatie gebruiken over uw bezoeken aan deze Website of andere websites om relevante advertenties over goederen en diensten waarin u mogelijks geïnteresseerd bent weer te geven.

Daarnaast kunnen we ook gelijkaardige technologieën gebruiken, zoals web beacons (ook wel “tracking bug”, “tracking pixel” of “clear gifs” genoemd). Dit zijn kleine grafische bestanden met een unieke identificator waardoor wij kunnen herkennen wanneer iemand onze Websites heeft bezocht. Hierdoor kunnen we bijvoorbeeld begrijpen of u via een online advertentie op een derde website op onze Website bent terechtgekomen, het succes van marketingcampagnes meten en de kwaliteit en functionaliteit van onze Website te verbeteren. Het functioneren van deze gelijkaardige technologieën kan mede afhankelijk zijn van cookies. Indien u bepaalde cookies weigert dan kan dit dus ook deze technologieën beïnvloeden.

3. Informatie over de cookies die wij gebruiken

Om het voor u zo duidelijk mogelijk te maken, geven wij hieronder een gestructureerd overzicht van de types cookies die wij gebruiken, waarom wij ze gebruiken, wie deze cookies beheert, hoe lang zij bewaard worden en hoe u deze zelf kan beheren/verwijderen. Cookies zullen niet voor andere doeleinden gebruikt worden dan deze die hieronder opgesomd staan.

De bewaartijd van cookies verschilt naar gelang het type cookie. Zo bestaan “sessiecookies” enkel zolang uw website browser openstaat en worden zij automatisch verwijderd worden als u uw browser sluit of de applicatie verlaat. De zogenaamde “permanente cookies”, blijven echter bestaan wanneer uw browser of applicatie gesloten is en kunnen door websites of applicaties gebruikt kunnen worden om uw computer te herkennen als u later opnieuw uw browser of applicatie opent.

Analytische en aanpassingscookies:

Deze cookies verzamelen informatie over het gebruik van onze Website, bijvoorbeeld om te zien hoe effectief een marketing campagnes is of om de Website aan te passen voor u.

 • Wie gebruikt deze cookies: reclamebureau Magenta gebruikt deze informatie om de werking van de website en de content te optimaliseren (www.magenta.be)
 • Hiervoor worden Google Analytics ingeschakeld. Hier geldt de privacy policy van Google:

Advertentiecookies:

Deze cookies worden gebruikt om reclameboodschappen relevanter te maken voor u. Zij voorkomen bijvoorbeeld dat u voortdurende dezelfde advertentie te zien krijgt en kunnen advertenties selecteren die gebaseerd zijn op uw voorkeuren en interesses.

 

 

Overzicht advertentiekookies:

4. Hoe kan ik cookies zelf beheren?

U kan zelf kiezen of u bepaalde cookies aanvaardt of weigert via uw web browser instellingen. Indien u ervoor kiest om cookies te weigeren, kan u nog steeds onze Website gebruiken maar zal de toegang tot bepaalde functies en onderdelen van onze Website mogelijks beperkt zijn. De wijze waarop u cookies kan weigeren via uw web browser instellingen verschilt mogelijks van browser tot browser, voor meer informatie raadpleegt u dan ook best het hulpmenu van uw browser.

5. Cookies die eerder geplaatst werden

Indien u een of meer cookies heeft uitgeschakeld, kunnen we nog steeds informatie gebruiken die verzameld werd door deze cookies voordat zij werden uitgeschakeld. We zullen echter geen verdere informatie meer verzamelen via deze uitgeschakelde cookies.

6. Meer informatie over cookies

Indien u meer wil weten over cookies, hoe deze worden geplaatst en hoe u ze kan beheren gelieve de volgende website te raadplegen: https://www.allaboutcookies.org.

7. Wijzigingen aan deze Verklaring

Deze Verklaring kan van tijd tot tijd gewijzigd worden om te worden aangepast aan juridische, technische of commerciële wijzigingen. Wanneer we onze Verklaring wijzigen, nemen we gepaste maatregelen om u hierover te informeren, naar gelang het belang van de wijzigingen die we doorvoeren.

Bovenaan deze Verklaring kan u zien wanneer deze laatst werd gewijzigd (“Datum laatste wijziging”).

Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN TUSSEN OPDRACHTGEVERS EN BUREAU

1. VOORWERP EN TEGENSTELBAARHEID

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden (hierna: AV) regelen de verhouding tussen Magenta NV met maatschappelijke zetel in de Gistelse Steenweg 676, te 8200 Brugge en met KBO-nummer 0441.616.551 (hierna: het “Bureau”) en haar Opdrachtgevers.
Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst zijn deze AV van toepassing op alle door het Bureau geleverde diensten en goederen, offertes, opdrachten, overeenkomsten en facturen. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de
Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Het Bureau is slechts gebonden door de bepalingen van de door haar aanvaarde
opdrachten, van de door haar gesloten bijzondere overeenkomsten en van deze AV. De toepassing van iedere andere bepaling is uitgesloten. Dit geldt meer bepaald voor elke schriftelijke of mondelinge mededeling of onderhandeling die dateert van vóór de aanvaarding van een opdracht.

2. OFFERTES EN BESTEKKEN

De offertes en bestekken gemaakt door het Bureau zijn slechts indicatief en steeds herroepbaar. Hun duur en geldigheid bedragen maximum 30 dagen, tenzij uitdrukkelijke afwijkende bepalingen vanwege het Bureau. De offertes en bestekken worden opgesteld op basis van de door de Opdrachtgever gegeven aanwijzingen. Iedere wijziging hieraan kan eveneens een prijsherziening met zich meebrengen.

3. TOTSTANDKOMING

Een overeenkomst komt tot stand na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door de Opdrachtgever of diens bevoegde vertegenwoordiger van een offerte of bestek overeenkomstig artikel 2 van deze AV. Als de feitelijke levering plaatsvond vóór de uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door de Opdrachtgever of diens bevoegde vertegenwoordiger, wordt de overeenkomst geacht te zijn ingegaan op de datum van aanvang van de feitelijke levering.

4. BESTELLINGEN – ANNULERINGEN

Iedere bijkomende bestelling of werk zal aanleiding geven tot het opstellen van ofwel een door de Opdrachtgever geschreven order, ofwel
een orderbevestiging door het Bureau. De annulering of wijziging, geheel of gedeeltelijk, door de Opdrachtgever van zijn bestelling na de totstandkoming van de overeenkomst is slechts mogelijk mits uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van het Bureau. Indien de Opdrachtgever de bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert, verbindt hij zich ertoe naast de betaling van de eventuele reeds uitgevoerde prestaties, het Bureau te vergoeden voor alle reeds gedane uitgaven en werken, inclusief de kosten gemaakt door leveranciers, alsook voor de winstderving op het niet uitgevoerde deel. Deze winst wordt forfaitair vastgelegd op 30% van de overeengekomen prijs (excl. BTW). Indien reeds een voorschot werd betaald overeenkomstig artikel 8, blijft dit verworven door het Bureau in mindering van de verschuldigde schadevergoeding.

5. TERMIJNEN

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de bestelbon, worden de bepalingen met betrekking tot termijnen beschouwd indicatief te zijn. De afgesproken termijnen worden verlengd door de eventuele vertraging van de Opdrachtgever in de aanbreng van elementen die het Bureau nodig heeft om haar taak te volbrengen of vertraging in betaling van de afgesproken prijs en/of voorschot. Een vertraging in de levering van producten of diensten kan in geen geval van rechtswege aanleiding geven tot de annulering van de bestelling en/of de ontbinding van deze AV,
noch tot de betaling van eender welke vergoeding. Indien opeenvolgende leveringen zijn voorzien, moet elke levering afzonderlijk
beschouwd worden als een onderscheiden overeenkomst, zodat de gebeurtenissen die betrekking hebben op één levering geen invloed hebben op een volgende levering. Wanneer op verzoek van de Opdrachtgever een opdracht binnen een kortere dan de normale termijn moet worden uitgevoerd, en dit extra kosten meebrengt, dan zullen deze in rekening worden gebracht.

6. RISICO-OVERDRACHT – LEVERINGEN

Vanaf de aanvaarding door de Opdrachtgever overeenkomstig artikel 3 vallen de risico’s ten laste van de Opdrachtgever behoudens andersluidende bepalingen. De documenten, goederen, projecten, enz. … van de Opdrachtgever die zich in het bezit van het Bureau bevinden, zijn dit op risico van de Opdrachtgever. Deze laatste vrijwaart het Bureau uitdrukkelijk van om het even welke aansprakelijkheid, meer bepaald in het geval van gehele of gedeeltelijke beschadiging of verlies door om het even welke reden. Het Bureau verbindt zich ertoe redelijke maatregelen te nemen om het ontstaan van schade voor de Opdrachtgever bij de levering en/of bewaring van documenten, goederen, projecten enz. te vermijden.

7. KLACHTEN

Om geldig te zijn dient iedere klacht of weigering worden bekend gemaakt per aangetekende brief, en dit binnen de 5 kalenderdagen na de levering van de goederen of de prestatie van diensten. Indien de Opdrachtgever nalaat de levering aan te nemen, begint de termijn van 8 kalenderdagen te lopen op het ogenblik van ontvangst van factuur. De afwezigheid van enige betwisting volgens voorgaande bepalingen brengt voor de Opdrachtgever de onvoorwaardelijke aanvaarding van het geleverde product, de gepresteerde dienst en de factuur met zich mee. Het gebruik van een deel van de levering (goederen, diensten en/of prestaties) brengt in rechte de goedkeuring van het geheel met zich mee. De gebreken van een deel van de levering geven niet het recht aan de Opdrachtgever het geheel van de levering te weigeren.

8. PRIJS EN BETALING

Alle prijzen in offertes, bestekken en /of bestellingen zijn exclusief BTW, tenzij hier door het Bureau nadrukkelijk wordt van afgeweken. De in de offertes, bestekken en/of bestellingen vermelde prijzen zijn deze die gelden op de dag van het aanbod. Onze offertes en bestekken worden opgesteld op basis van de aanwijzingen die de Opdrachtgever geeft. Iedere wijziging hieraan kan een prijsherziening naar evenredigheid met zich meebrengen. Tenzij uitdrukkelijke andersluidende bepaling zal bij de aanvaarding overeenkomstig artikel 3 van deze AV een voorschot betaald worden van 30% van het overeengekomen bedrag bij ondertekening en dit binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door het Bureau. Het saldo van 70% wordt na uitvoering van de opdracht gefactureerd en is betaalbaar binnen een termijn van 30 dagen na factuurdatum. In geval van niet-betaling op de vastgestelde vervaldag worden de verschuldigde bedragen, van rechtswege en zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vermeerderd met de verwijlinteresten conform artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2012 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. Daarenboven zal de Opdrachtgever een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding van 15% verschuldigd zijn op het openstaande factuurbedrag – met een minimum van 500 EUR -, onverminderd de verwijlinteresten waarvan sprake in deze AV en de eventueel verschuldigde kosten, inclusief gerechtskosten. Bij gebreke aan betaling van
het voorschot of het saldo zullen de diensten, goederen en/of prestaties door het Bureau kunnen worden ingehouden als waarborg voor de verschuldigde bedragen. Het gebrek aan betaling op de vervaldatum maakt iedere andere schuldvordering op de Opdrachtgever van rechtswege invorderbaar. Klachten zijn niet van die aard dat ze de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever aangaande andere leveringen opschorten.

9. OPSCHORTING VAN VERPLICHTINGEN

Ingeval de Opdrachtgever in gebreke blijft om de verplichtingen voor de goede uitvoering van de aan het Bureau toevertrouwde opdracht uit te voeren, ofwel de facturen te betalen overeenkomstig artikel 8 zal het Bureau de uitvoering van haar verplichtingen kunnen opschorten zonder dat dit een ontbinding uitmaakt. Wanneer de verplichtingen van de Opdrachtgever zijn uitgevoerd, zal het Bureau vrij zijn de uitvoering van haar contractuele verplichtingen verder te zetten, zonder afbreuk te doen aan de eventueel door dit feit teweeggebrachte wijzigingen van prijzen en termijnen. Daarenboven, ingeval van geheel of gedeeltelijk voortduren van de gebreken waarvan sprake in de eerste alinea gedurende een termijn van 60 dagen na ingebrekestelling, zal het Bureau deze kunnen beschouwen als in rechte ontbonden ten nadele van de Opdrachtgever.

10. INTELLECTUELE EIGENDOM

Het Bureau behoudt als enige de intellectuele eigendomsrechten op haar creaties in de ruimst mogelijke betekenis, dit zowel voor huidige als toekomstige exploitatievormen. Het ter beschikking stellen of aanrekenen van ontwerpen, tekeningen, films, foto’s, cliché’s, enz., geeft de klant slechts een gebruiksrecht op voornoemde creaties.
Het reproductierecht kan door het Bureau (deels) worden overgedragen, de modaliteiten hiervan zullen bij een (afzonderlijke) overeenkomst worden geregeld.
Indien de Opdrachtgever het Bureau de opdracht geeft tot reproductie van het werk van een derde, verklaart de Opdrachtgever de nodige rechten hiertoe te hebben verkregen. De Opdrachtgever is in dit kader dan ook als enige aansprakelijk voor vorderingen van derden wegens schending van hun intellectuele eigendomsrechten, met uitsluiting van elke aansprakelijkheid voor het Bureau.

11. VERZEKERINGEN

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de bestelbon, gaat de Opdrachtgever de nodige verzekeringen aan die verband houden met de overeenkomst zoals – zonder beperkt te zijn tot – de verzekeringen ter dekking van diefstal, schade aan of door materialen, de burgerlijke aansprakelijkheid van de Opdrachtgever, enz. Elke verzekering die door het Bureau wordt aangegaan in het kader van de bestelling valt volledig ten laste van de Opdrachtgever. Daarnaast sluit het Bureau eveneens een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af.

12. AANSPRAKELIJKHEID

In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, is het Bureau slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding van het niet conforme deel van de prestatie. De aansprakelijkheid voor elke andere vorm van schade volgend uit de relaties met de Opdrachtgever is uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen. De Opdrachtgever vrijwaart het Bureau voor elke rechtsvordering vanwege derden betreffende de overgedragen en te gebruiken werken, documenten, informatie of elementen en hun inhoud. Niettegenstaande de betalingsmodaliteiten voorzien in artikel 8 van deze AV zal iedere vermindering van het krediet van de Opdrachtgever het eisen van garanties of van een voorafgaande regeling rechtvaardigen, en dit vóór de uitvoering van de ontvangen
bestellingen.

13. OVERMACHT

Worden over het algemeen als overmacht beschouwd, al de omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst verhinderen, verminderen of vertragen, of nog, die een overdreven verzwaring van de uitvoering van het Bureau’s verplichtingen teweegbrengen. Deze gebeurtenissen vrijwaren het Bureau van alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid en geven haar de mogelijkheid, naargelang het geval, ofwel haar verplichtingen te verminderen, ofwel de overeenkomst te verbreken of er de uitvoering van op te schorten zonder dat zij gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding. De partij die zich beroept op overmacht stelt de andere partij daarvan in kennis en neemt alle redelijke maatregelen nemen om de tijdelijke overmachtssituatie te overwinnen.

14. VERTROUWELIJKE INFORMATIE

Iedere vorm van informatie die werd overgedragen of uitgewisseld tussen het Bureau en de Opdrachtgever in het kader van de overeenkomst blijft strikt vertrouwelijk, behalve de informatie die de Opdrachtgever zou hebben openbaar gemaakt of de informatie die normaal toegankelijk is voor het publiek.

15. BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

De overeenkomst met in begrip van AV, wordt beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst of met deze Algemene Voorwaarden, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken gevestigd in het gerechtelijk arrondissement waar het Bureau haar maatschappelijke zetel heeft.